وَقتے آدَم یہ نَفـَرو دوستْ داشتہ باشہ.

 

.. بیشتـَـــر تَنهـا میشہِ!

چـون بہ هیچ کـَس جُز همون آدَمْ فِکـرْ نِمےکـُنہ) ....️ منبع : یه عاشق |تنها
برچسب ها :